Sam and Farah Shaltof of the Sam's Saj food cart in Portland, OR

Sam and Farah Shaltof of the Sam’s Saj food cart in Portland, OR