Kargi Gogo khinkali frozen and ready to go to someone’s home

Kargi Gogo khinkali frozen and ready to go to someone’s home